Brandon Flowers - Magdalena
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186139
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Please don't tell me I can't make it
It ain't gonna do me any good
And please don't offer me your modern methods
I'm fixing to carve this out of wood


From Nogales to Magdalena
There are 60 miles of sacred road
And the promises made to those who venture
San Francisco will lift your load


In the land of old Sonora
A shallow river valley cries
The summer left her without forgiveness
It's mirrored in her children's eyes
Prodigal sons and wayward daughters
Carry mandas that they might
Be delivered from the depths of darkness
And born again by candlelight
And born again by candlelight


Blisters on my feet, wooden rosary
I felt them in my pocket as I ran
A bullet in the night
A Federales' light
San Francisco, do you understand?


Tell him that I made the journey
And tell him that my heart is true
I’d like his blessing of forgiveness before the angels send it through


And I will know that I am clean now
And I will dance and the band will play
In the old out to cantina
Cause we’ll runneth over the ancient clay


And if I should fall to temptation when I return to evil throes
From Nogales to Magdalena
As a two time beggar
I will go where I know I can be forgiven
The broken heart of Mexico
The broken heart of Mexico
The broken heart of Mexico


Views: 202

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz10161 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Prosím, neříkej mi, že to nezvládnu
Nedělá mi to dobře
A prosím, nenabízej mi své moderní metody
Snažím se to vyřezat ze dřeva


Od Nogales do Magdaleny
Je to 60 mil posvěcené cesty
A sliby dané těm, kdo po ní jdou
San Francisco nadzvedne vaše břemeno


V zemi staré Sonory
Mělká řeka v údolí pláče
Léto od ní odešlo bez odpuštění
Odráží se v jejích dětských očích
Marnotratní synové a vzpurné dcery
Nosí mandas (špan. sliby) jak jen mohou
Osvobozeni z hlubin temnot
A znovuzrozeni světlem svíce
A znovuzrozeni světlem svíce


Puchýře na mých nohou, dřevěný růženec
Cítil jsem ho v kapse, když jsem utíkal
Kulka v noci
Světlo Federales (Mex. policie)
San Francisco, rozumíš?


Pověz mu, že jsem tu cestu zvládl
A pověz mu, že mé srdce je čisté
Rád bych jeho požehnání a odpuštění, než andělé pošlou mě na druhý svět


A já budu vědět, že jsem čistý
A budu tančit a kapela bude hrát
Venku před starým barem
Protože budeme naplněni starodávným prachem


A pokud bych měl upadnout v pokušení, když vrátí se ďábelské bolesti
Od Nogales do Magdaleny
Jako dvojnásobně prosící
Půjdu, kde vím, že mi odpustí
Zlomenému srdci Mexika
Zlomenému srdci Mexika
Zlomenému srdci Mexika


Views: 203

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz8634(Currently displayed)
Add text here